top of page

העונש על אפליה

 

חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים – קובע "דרכי קיצור" לתביעות פיצוי כספיות (אישיות וייצוגיות) בגין הפליה אסורה. כמו כן הוא קובע כי הפליה כזו היא עבירה פלילית שלצידה קנס גבוה.

לאחרונה, פרסמה שרת המשפטים ציפי לבני הצעה לתיקון החוק והוספת עבירה פלילית של איסור על ביזוי או השפלה מחמת הפליה – שלצדה עונש מאסר.

בהצעת החוק מוצע לקבוע עבירה נוספת בחוק איסור הפליה, שעניינה ביזוי או השפלה של אדם במטרה למנוע ממנו לקבל מוצר או שירות ציבורי או להיכנס למקום ציבורי או לפגוע בתנאים בהם יקבל את המוצר או את השירות הציבורי, והכל מחמת עילות ההפליה המנויות בחוק.

מטרת התיקון היא יצירת כלי נוסף למאבק בתופעה החברתית הפסולה של הפליה, שביסודה חוסר סובלנות ודעות קדומות. הפליה מסוג זה חושפת את הפרט הנחשף אליה לחוויית חיים קשה ומשפילה, פוגעת בזהותו העצמית וחותרת תחת כוחותיה המאחדים של החברה. להפליה זו אין מקום במדינת ישראל היהודית והדמוקרטית שעיקרון השוויון הוא אחד מערכיה המכוננים וזוכה בה למעמד חוקתי. הגבלת יכולתו של אדם אחר ליהנות באופן שווה מהמרחב הציבורי ומשירותים ציבוריים מחמת הפליה פסולה חותרת תחת עקרון השוויון, המבטא הכרה עמוקה בשלמותו האנושית והמוסרית של כל אדם באשר הוא אדם.

bottom of page