top of page

ערכי הדמוקרטיה, החופש, השוויון, הצדק החברתי, שלטון החוק וההגינות אינם רק סיסמאות אקדמיות. מערכת המשפט בישראל, גם אם אינה מושלמת, נותנת כלים בידם של נפגעים, מקופחים, מופלים ומנוצלים – לממש את זכויותיהם, להילחם בהפרתן ולקבל פיצוי הולם.


עמידת היחיד על זכויותיו הכרחית להשגת צדק אישי וסעד פרטי ויש בה גם ביטוי לאחריות חברתית בהיותה המנוע המוביל את החברה הישראלית לעתיד נאור.


"צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ…" (דברים טז, כ)

ספריית בית המשפט העליון. צילום: ויקיפדיה

עו"ד עדנה מירב, עתירות לבג"ץ לבג"צ, זכויות אדם, תובענה ייצוגית, הפליה, אפליה, edna mayrav, attorney, adv, class action

עדכונים אחרונים
Please reload

פרסומים בתקשורת

1 / 5

Please reload

סיכומו של דבר: הצדק, שהוא מטרתו של המשפט, שואף ודורש להבטיח לכל אדם לא רק ולאו דווקא את 'המגיע לו', כי אם בראש-ובראשונה את אשר יש לו – חייו, חירותו, שוויונו, כבודו, מעמדו וקיומו כאדם. דרך המשפט להשיג את הצדק היא השלטת עצמו על המדינה: הגשמתו של שלטון המשפט היא המיועדת והעשויה לשמור מכל משמר על חיי האדם ועל חירותו.

 

חיים ה. כהן, המשפט, בהוצאת מוסד ביאליק, 1991,  עמ' 151.

Please reload

Please reload

bottom of page